Geschiedenis

        

Ons dorp kende in de zestiger jaren een rijk geschakeerd verenigings- en organisatieleven. In tegenstelling tot de overige dorpen in de gemeente Tubbergen ontbrak er echter tot aan het einde van 1968 in Langeveen een muziekvereniging. Bestuurders van diverse organisaties waren de mening toegedaan, dat een plaatselijke muziekvereniging naast de bestaande verenigingen een vooraanstaande positie kon innemen.

Aanleiding tot de oprichting van “Semper Crescendo” was het 50-jarig jubileum van de afdeling Langeveen van de A.B.T.B. Dit feest werd ’s avonds met een prachtige serenade door de muziekvereniging St. Cecilia uit Geesteren opgeluisterd. Het veroorzaakte zoveel geestdrift, dat de afdeling onder voorzitterschap van de heer Gerard Geerink, alias Goes’n Gerrard, besloot een muziekvereniging in Langeveen in het leven te roepen.
Er werd een werkgroep gevormd die bestond uit: mevrouw M. van de Aast-Kottink en de heren H. Fox, W. Gerard, A. Jansen, J. Leenders, H. oude Elberink en H. Tijhuis.

De eerste vergadering was op 19 augustus 1967. De inwoners van Langeveen en Bruinehaar werden uitgenodigd om te onderzoeken of er voldoende achterban aanwezig was. Er gaven zich 75 leden en/of belangstellenden op.
De avond werd geleid door de heer H. Tijhuis. Naderhand werd hij tot voorzitter van de vereniging benoemd. Hij trad vrijwillig af bij gelegenheid van het koperen jubileum van het korps. Op de bewuste avond werd tevens besloten een huis-aan-huis geldinzameling te houden. Deze bracht een beginkapitaal van ƒ8.119,00 op.
Helaas was dit niet toereikend voor instrumenten, bladmuziek en dergelijke. Met verlotingen en een fancy fair werd het verder nog benodigde geld vergaard. Nu was er genoeg geld in kas en werd tot de uiteindelijke oprichting overgegaan. Het bestuur werd als volgt samengesteld:

Voorzitter
de heer H.F. Tijhuis
Secretaris
de heer W. Gerard
Penningmeester
de heer H. Fox
Overige Leden
mevrouw M. van de Aast-Kottink
mejuffrouw R. Mensen
de heer J. Leenders
de heer Th. Velthuis

De heer H. Heer uit Geesteren werd tot dirigent benoemd. De drumband kreeg als instructeur de heer Th. Velthuis en de blokfluitgroep werd geleid door de heer G. Flims.
Uit het verslag van de eerste jaarvergadering bleek dat het aantal leden en/of belangstellenden zich had uitgebreid tot 110 personen. Een bloeiende vereniging dus…

De spelende leden werden onderscheiden in de volgende groepen:
– de fanfare, bestaande uit alle blazers met slagwerk;
– de drumband, alle slagwerk;
– de drumfanfare, samen met de drumband;
– de blokfluit-AMV* groep, die gemiddeld 30 leden omvat.
(* Algemene Muzikale Vorming)

Het 25-jarig jubileum werd in 1993 gevierd met een groots opgezet 3-daags feest. Na het officiële gedeelte van de eerste avond voerde het Langeveense Revue Gezelschap een fantastische revue over de afgelopen 25 jaar op. De volgende avond was er een concert met de Pet Boon Avenband uit Geesteren. De laatste dag, zondag, was er een taptoe waaraan alle muziekverenigingen van de gemeente Tubbergen meewerkten.
Het gehele feest werd in eigen beheer, zij het met hulp van andere Langeveense verenigingen, uitgevoerd. Want het uiteindelijke doel was, geld bijeen te brengen voor geheel nieuwe uniformen. Dit lukte, niet in de laatste plaats dankzij gulle giften van het bedrijfsleven.

In oktober 2008 werd met een groots concert het 40-jarig jubileum gevierd. Tevens werd er op die avond afscheid genomen van Ben Kroek, die meer dan dertig jaar als dirigent en instructeur aan de vereniging verbonden was. Hij is als dirigent opgevolgd door de heer Jan Huizing uit Enschede, terwijl de heer Roelf Jan Schipper als instructeur van de drumband werd aangesteld. Door een afname van het aantal leden werd de samenwerking gezocht met Beatrix Bergentheim, eveneens onder leiding van Jan Huizing.

In 2015 werd helaas de slagwerkgroep opgeheven.

Getracht wordt ieder jaar een zomerconcert te geven voor de bevolking van Langeveen en Bruinehaar e.o.

Verder speelt de vereniging bij het paasvuur, het dauwtrappen op Hemelvaart, de Mariaprocessie e.d.
Bij een 40 of 50 jarig huwelijksjubileum wordt er indien de jubilarissen dit op prijs stellen een serenade gebracht.

Kortom, Semper Crescendo is een levendige vereniging die samenwerkt met Beatrix Bergentheim om mooie, gezellige muziek te maken.